Návštěvní řád &
dopravní průvodce

Ostravský Majáles - neděle 7.5.2023
Dolní oblast Vítkovice

PLACENÍ NA FESTIVALU

  • na barech hotově a kartou
  • u jídel typicky hotově, někde i kartou

 

DOPRAVA

Do Dolní oblasti Vítkovice se dostanete nejlépe MHD, u areálu nejsou k dispozici parkovací plochy pro veřejnost!

MHD to máte k nám nejblíže ze zastávky Dolní Vítkovice a Dolní Vítkovice Hlubina.

Upozorňujeme, že v Dolní oblasti Vítkovic NEBUDE MOŽNOST PARKOVÁNÍ pro návštěvníky.

Maximum možného prostoru jsme uvolnili pro festivalový areál a společnou zábavu.

V případě, že i přesto, se rozhodnete na akci dorazit vozidlem, prosím nezajíždějte do areálu DOV. Zvolte některé z přilehlých parkovišť a následně se dopravte v kombinaci s MHD nebo dojděte pěšky.

Jako možnou alternativou pro zaparkování jsou k dispozici:

Parkoviště Kaufland – Vítkovická - 49.82892707244142, 18.279639350116653

Parkoviště pod Frýdlantskými mosty - 49.83258636351336, 18.281805138608636

Parkoviště u DKMO - 49.830418447834845, 18.27464867637016

Parkoviště na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 49.81157088269857, 18.271235470447373

Přilehlá parkoviště Ostravar arény 49.80382203157359, 18.250161205436818

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU


Tento návštěvní řád je vydává společností SHERWOOD Digital a.s.., IČO: 28465911, se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Cílem návštěvního řádu je zajištění příjemného kulturního zážitku a společenské atmosféry v areálu .


Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník akce zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce. Areálem se rozumí ohraničené prostory, označené a smluvně pronajaté prostory pořadatelem včetně případných přístupových cest.


Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.


Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE
1.    Vstup osobám mladším 12 let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
2.    Vstup je povolen na základě platné vstupenky.
3.    Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
4.    Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou po celou dobu pohybu v areále.
5.    Vstupenka návštěvníka opravňuje vstupovat pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
6.    S platnou ID páskou je možné opouštět areál a znovu se do něj vracet, je nezbytná opětovná bezpečnostní prohlídka.
7.    Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.


Do areálu je zakázáno vnášet:  
•    Jídlo a nápoje. V areálu je dostatek pestrého nealko a alko sortimentu, stejně tak pestrá nabídka jídel. Dejte si, prosím, pozor na špičku kolem 18:30-20:00, kdy se snaží všichni návštěvníci v jednu chvíli dostat na večeři ... to bývají logicky fronty.
•    PET láhve a jiné obaly na kapaliny
•    nápoje obsahující alkohol,
•    skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály včetně vodních dýmek
•    omamné a psychotropní látky,
•    spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
•    nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče delší než 100cm, leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
•    nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola, apod.,
•    předměty určené k zrychlení pohybu jednotlivce skateboard, brusle, koloběžka apod.
•    předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
•    předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
•    předměty, oblečení, materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály, rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
•    bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače, drony apod.).


V prostoru areálu je zakázáno:
•    vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám,
•    ničit zařízení a vybavení areálů,
•    svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu,
•    konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
•    lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, ohrazení závodní tratě, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
•    házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu
•    rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
•    překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu,
•    popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu,
•    maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
•    používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).

8.    Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
9.    Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
10.    Areál festivalu je pro návštěvníky přístupný od 12:00 do 23:30, do této doby je povinen návštěvník akci opustit. Mimo daný čas není návštěvník oprávněn k přístupu do areálu.
11.    V případě evakuace areálu, či jiných mimořádných situacích jsou návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému
12.    Návštěvníci jsou povinni odkládat své věci pouze na místech k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určených. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu pořadatelem určené.
13.    Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v sektorech pro návštěvníky určených.
14.    Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.
15.    V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.
16.    Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.  
17.    Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.